Regulamin

§ 1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – Ewelina Zagórowska , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRENER PERSONALNY EWELINA ZAGÓROWSKA , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7343579405, nr REGON 385421039 ul. Podgórska 47, 33-335 Nawojowa
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.satinva.pl , umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych i e-book za pomocą sieci Internet.
 5. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 
 6. Indywidualny Plan Treningowy – usługa oferowana przez Sprzedawcę, polegająca na ułożeniu spersonalizowanego treningu dla Klienta, realizowana przy pomocy wypełnienia formularza.
 7. Indywidualny Plan Dietetyczny – usługa oferowana przez Sprzedawcę, polegająca na ułożeniu spersonalizowanego planu diety dla Klienta, realizowana przy pomocy wypełnienia dedykowanego formularza
 8. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem e-book.
 9. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Ebook jest formą publikacji elektronicznej
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres e mail: dolhanczuk.wspolpraca@gmail.com

§ 3WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  -urządzenie z dostępem do Internetu
  -przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e- mail.
 3. Klienci mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: dolhanczuk.wspolpraca@gmail.com


§ 4 WARUNKI FORMALNE

 1. Klientem może być : a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy; c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno: a) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych; b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów i Usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 2. W przypadku częściowej zapłaty ceny za Towary/Usługi zamówienie w całości ulega anulowaniu.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie i zalogować lub utworzyć konto.
 5. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną na wskazany adres email

§6. Usługa Indywidualnego Planu Treningowego i Dietetycznego

 1. Sprzedawca oferuje usługę ułożenia indywidualnego, dostosowanego do potrzeb Klienta planu treningu personalnego oraz indywidualnego planu dietetycznego. 
 2. Klient dokonuje zamówienia usługi poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zgłoszeniowego, w który ustalane są cele indywidulane preferencje treningowe oraz cele treningowe oraz indywidualne preferencje posiłków, alergie pokarmowe. 
 3. Przygotowany plan treningowy/dietetyczny zostanie przesłany przez Sprzedającego w terminie 7 dni liczonym od dnia dokonania płatności przez Kupującego. Przesłanie indywidualnego planu
  treningowego/dietetycznego przez Sprzedawcę na wskazany przez Kupującego adres elektronicznej skrzynki pocztowej jednoznaczne jest ze zrealizowaniem świadczenia przez Sprzedawcę.
 4. Realizacja Planu następuje na wyłączne ryzyko Klienta, w szczególności, jeśli Klient pozostaje pod opieką lekarza, rehabilitanta czy fizjoterapeuty zaleca się, aby skonsultował z nim zaproponowany indywidualny plan treningowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewskazanie przez Klienta alergii pokarmowych oraz chorób wykluczających spożywanie niektórych składników posiłków. 
 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zamówionej usługi indywidualnego planu treningowego po jej zrealizowaniu przez Sprzedawcę. 
 6. Klientowi, który skorzystał z pakietu opisanym w cenniku, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zamówionej usługi.

§ 7 PŁATNOŚCI


Za złożone zamówienie można zapłacić:

• Za pośrednictwem platformy płatniczej: przelewy24

• Za pośrednictwem platformy PayPal

Za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności internetowej, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym. Zamówienie jest realizowane w terminie od 2 do 7 dni roboczych w przypadku zamówień krajowych; do 14 dni roboczych w przypadku zamówień międzynarodowych. (Nie dotyczy to warunków przedsprzedaży produktów, wówczas termin realizacji jest określony osobno w stosunku do produktu znajdującego się w przedsprzedaży)
 2. W przypadku zamówienia produktów dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia: a)wysyłka kurierem INPOST; b)wysyłka do paczkomatu INPOST c) wysyłka DHL (w przypadku wysiłki zagranicznej)
 3. Koszty przesyłki obciążają Klienta i zależą od wagi paczki. Koszty przesyłki są podawane podczas składania zamówienia. W przypadku przesłania zamówionych produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem wybranego przewoźnika. W przypadku naliczenia opłat celnych ( wysyłka do Wielkiej Brytanii) za przesyłkę koszt ponosi klient.
 4. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych produktów obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności zobowiązany jest do spisania protokołu szkody.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłki z winy przewoźnika lub za nieprawidłowości będące wynikiem zaniedbania przewoźnika lub odbiorcy (np. W przypadku nieodebrania paczki przez odbiorcę)
 6. W przypadku zamówienia usług lub treści cyfrowych realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionej usługi/treści cyfrowej


§ 9 LICENCJA

 1. Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book, a także jadłospisy objęte są autorskim prawami majątkowymi.
 2. Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book, a także jadłospisy zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book/autorskich planów treningowych, dietetycznych przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na ich pobranie na zasadach określonych w Regulaminie i zapisanie na własnych nośnikach pamięci.
 3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych/e-book/jadłospisów w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów w jakikolwiek sposób jest zabronione.


§ 10 Reklamacja

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu, usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dolhanczuk.wspolpraca@gmail.com
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od prawidłowego złożenia reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.


§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. (tj. e-booki).
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej : dolhanczuk.wspolpraca@gmail.com
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§12. Kody rabatowe

 1. Kod rabatowy – hasło udostępnione przez Sklep uprawniające do otrzymania jednorazowego rabatu.
 2. W przypadku kodu indywidualnie zaadresowanego, wyłącznie adresat jest uprawniony do jego wykorzystania.
 3. Kodu rabatowego nie można sumować z innymi promocjami, rabatami, zniżkami etc,
 4. Kod rabatowy posiada termin ważności każdorazowy wskazany w momencie jego udostępniania.
 5. Rabat przysługujący z Kodu rabatowego nie może być wymieniany na ekwiwalent pieniężny.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie indywidualnego Kodu rabatowego przez nieuprawnioną osobę trzecią, chyba że utrata lub udostępnienie osobie nieuprawnionej Kodu rabatowego została uprzednio zgłoszona.

§13 Newsletter

 1. Klient poprzez wyrażenie zgody w może zapisać się do otrzymywanie Newsletter od Sklepu. Usługa ta obejmuje swoim zakresem regularne przesyłanie oferty Sklepu na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu.
 2. Od momentu wyrażenia zgody aż do jej cofnięcia Klient będzie otrzymywał Newsletter.
 3. W każdej chwili, Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newsletter poprzez wysłanie na adres e-mail: […] oświadczenia o rezygnacji korzystania z usługi otrzymywania Newslettera.
 4. Klient jest zobowiązany do niewysyłania bezprawnych treści, zwłaszcza przesyłania nieprawidłowych danych osobowych subskrybenta Newsletter.
 5. Treści zamieszczone w Newsletter są objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie, edytowanie, a także wykorzystywanie niezgodnie z przepisami prawa lub bez zgody Sklepu jest zabronione.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość zakończenia usługi polegającej na przesyłaniu Newsletter do Klientów w każdym czasie.
 7. Reklamacje w zakresie usługi Newslettera można składać na adres e-mail […]
 8. W przypadku braku odpowiedzi przez Sklep na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacje uznaje się za uzasadnioną.
 9. Usługa Newsletter jest bezpłatna.


§ 14 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 15 WŁASNOŚĆ INTELEKTULNA

 1.  Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączana
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu